Προκύρηξη διαγωνισμού με θέμα "Βραβείο Βασίλη Μοσκόβη" έτους 2019

Πολιτισμός
Typography

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) προκηρύσσει  διαγωνισμό  για συγγραφείς ιστορικών, λαογραφικών, γλωσσολογικών και άλλων έργων που αναφέρονται στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Δωδεκανήσων (συνολικά ή ενός νησιού).

Άρθρο 1ο       

Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού αποτελεί η μελέτη – εργασία που αφορά στην Ιστορία και στον Πολιτισμό των  Δωδεκανήσων.

Άρθρο 2

Σκοπός του διαγωνισμού –βραβείου

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α), στο εξής «Αγωνοθέτης», προκηρύσσει το Διαγωνισμό για το έτος 2019, τιμώντας τη μνήμη του επιφανούς Συμιακού λογοτέχνη Βασίλη Μοσκόβη, ο οποίος το 1990 δώρισε στο Δήμο Αθηναίων το Σπίτι και τη Συλλογή του με θέμα την ιστορία και τη λαϊκή παράδοση της Δωδεκανήσου.
Ο διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή της καλύτερης μελέτης με θέμα την ιστορία, τη λαογραφία, τη γλωσσολογία κ.α. που αναφέρεται στην ιστορία και τον πολιτισμό της Δωδεκανήσου  (συνολικά ή ενός νησιού).
Στην καλύτερη μελέτη, η οποία επιλέγεται από την Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού, θα απονεμηθεί το «Βραβείο Βασίλη Μοσκόβη» έτους 2019, συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο ποσού 1000,00€. Το ποσό αυτό θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 6433.001 πίστωση προϋπολογισμού Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. οικονομικού έτους 2020.

Άρθρο  3ο

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

α. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν εκπονήσει μελέτη   με θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο που αναφέρεται στο άρθρο 2 .

β. Στο διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές ποιητικές συλλογές και θεατρικά έργα, αλλά μόνο βιβλιογραφικές μελέτες οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί.

γ. Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι  ήδη είναι κάτοχοι βραβείου «Βασίλη Μοσκόβη Δήμου Αθηναίων».

δ. Θα βραβεύονται συγγραφείς και όχι εκδότες.

ε. Τα προς βράβευση έργα να έχουν εκδοθεί κατά τα έτη 2018 -2019

στ. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποκλείεται κάθε πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα συμμετείχε στην προπαρασκευή και στη σύνταξη της προκήρυξης του Διαγωνισμού και έχει συγγένεια πρώτου ή δευτέρου βαθμού με τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής .

 

Άρθρο 4ο

Βραβείο

Το «Βραβείο Βασίλη Μοσκόβη», έτους 2019 ανέρχεται στο ποσό των 1000,00€ και απονέμεται στον νικητή του διαγωνισμού, σε τελετή που  θα διοργανωθεί   από τον «Αγωνοθέτη» το φθινόπωρο του 2020.  

Η απονομή του βραβείου είναι υποχρεωτική εφόσον όμως υπάρχουν συμμετοχές που πληρούν τις απαιτήσεις της προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 9.

Η επιτροπή, εκτός του βραβείου, μπορεί να απονείμει και μέχρι δύο τιμητικούς επαίνους.

Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα είναι συγκριτική σε σχέση με την πρωτοτυπία της κάθε μελέτης, την αρτιότητά της και την επιτυχή εξυπηρέτηση του σκοπού του διαγωνισμού.

 Η απονομή  του βραβείου προϋποθέτει την παράδοση στον «Αγωνοθέτη» των μελετών  των αντίστοιχων συμμετεχόντων.

Οι συντάκτες των μελετών σε κάθε περίπτωση διατηρούν την πατρότητα της πνευματικής τους ιδιοκτησίας.

 

Άρθρο 5ο

   Σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής  του Διαγωνισμού

Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από λόγιους.

Τα μέλη της:

  1. Κώστας Αγαπητίδης – Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Συμαίων «Ο Πανορμίτης»
  2. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Καθηγητής Λαογραφίας του Ε.Κ.Π.Α.
  3. Σεβαστή Κυπραίου - Μέλος της Ένωσης Συμαίων «Ο Πανορμίτης»
  1. Εμμανουήλ Περσελής – Καθηγητής Θεολογικής του Ε.Κ.Π.Α., ο οποίος θα αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύματος οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής.

 

 Άρθρο 6ο       

  Τρόπος υποβολής των μελετών και καθορισμός προθεσμίας

 

Η υποβολή των μελετών θα γίνεται στον :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50  ΤΚ.10679

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ )

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ « ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΣΚΟΒΗ »

Πληροφορίες :  κ. Ελένη Κονιτσιώτη.

Τηλέφωνο: 210-32.20.826

            Ο «Αγωνοθέτης» φέρει την ευθύνη της έγκαιρης  παράδοσής τους στην Κριτική Επιτροπή, η οποία οφείλει να συντάξει το τελικό πρακτικό για την αξιολόγηση  των διαγωνιζομένων μελετών .

Ως τελική προθεσμία υποβολής των μελετών ορίζεται η 11η Μαΐου  2020.

Εάν η τελική ημέρα  υποβολής συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή αργία, ως χρόνος παράδοσης λογίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μαζί με την παράδοση του έργου θα πρέπει να κατατίθεται συνοδευτικό ενυπόγραφο δελτίο συμμετοχής.

Κάθε έργο κατατίθεται σε δύο αντίτυπα, ένα για την Κριτική Επιτροπή και ένα για το Μουσείο «Δωδεκανησιακό Σπίτι», του τμήματος Μουσείων, Συλλογών και Πολιτιστικών Χώρων της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Επίσης, οι μελέτες μπορεί να αποσταλούν στην πιο πάνω διεύθυνση με το Ταχυδρομείο, οπότε η ταχυδρομική σφραγίδα θα πρέπει να είναι εμπρόθεσμη, ή με  άλλη μεταφορική εταιρεία, οπότε η μελέτη θα πρέπει να παραδοθεί στην πιο πάνω διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής μελετών του Διαγωνισμού. 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής της μελέτης, μέχρι και την παραλαβή της από τον «Αγωνοθέτη».

 Μεταφορικά και τυχόν ασφαλιστικά έξοδα βαρύνουν τους διαγωνιζόμενους. Καθυστερήσεις, που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη υποβολή ή φθορές κατά την μεταφορά, που καθιστούν αδύνατη την ισότιμη αξιολόγηση της μελέτης, δεν εμπίπτουν στην ευθύνη του «Αγωνοθέτη».

Άρθρο 7ο                   

Αμετάβλητο προθεσμίας

Δεν προβλέπεται  παράταση στην προθεσμία υποβολής των μελετών, παρά μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, οπότε θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση του «Αγωνοθέτη».

Άρθρο 8ο

Παραλαβή-Δημοσιοποίηση της Προκήρυξης - Υποβολή ερωτημάτων  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη από τα γραφεία του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50  ΑΘΗΝΑ- ΤΚ 10679 ή να την εκτυπώσουν από την   ιστοσελίδα   www.cityofathens.gr\opanda. Η προκήρυξη θα δημοσιεύεται στο Δωδεκανησιακό τύπο, ώστε να έχει μεγαλύτερη δημοσιοποίηση στους άμεσα ενδιαφερόμενους και ειδικότερα στις εξής εφημερίδες: Ροδιακή-Δημοκρατική, Συμαϊκό Βήμα, Καστελοριζιακά Νέα, Νησιριακά Νέα, Το βήμα της Κώ, Ο παλμός της Τήλου, Καρπαθιακή, Ο Εθνικός Κήρυξ (Νέας Υόρκης).

Άρθρο 9ο

 Διαδικασία κρίσης των μελετών -Δημοσίευση προκήρυξης & αποτελέσματος   διαγωνισμού

  1. O «Αγωνοθέτης» παραδίδει μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσής τους τις μελέτες- εργασίες των συμμετεχόντων στην Κριτική Επιτροπή. Η Κριτική Επιτροπή εξετάζει την εκπλήρωση των τυπικών όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής της προκήρυξης και εάν κάποια μελέτη δεν πληροί αυτούς, αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγηση της Επιτροπής.
  2. Στη συνέχεια, η Κριτική Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση όλων των μελετών που πληρούν τους όρους της προκήρυξης και επιλέγει εκείνη που θα βραβευθεί.
  3. Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να μην λάβει απόφαση απονομής βραβείου, εφόσον κρίνει ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις της προκήρυξης. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα σχετίζονται άμεσα με τους στόχους του Διαγωνισμού, όπως αυτοί αναπτύσσονται στο άρθρο 2 .
  4. Το πρακτικό της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής υπογράφεται από όλους τους Κριτές και δημοσιοποιείται από τον «Αγωνοθέτη». Στη βραβευθείσα μελέτη-εργασία  θα αναγράφεται η ταυτότητα του δημιουργού της. 
  5. Ο «Αγωνοθέτης» θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού με το όνομα του βραβευθέντος καθώς και τον τόπο και χρόνο απονομής του βραβείου.

                                                 

Άρθρο 10ο

Τελετή βράβευσης

Η Απονομή του «Βραβείου Βασίλης Μοσκόβης έτους 2019» θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2020, με μέριμνα του «Αγωνοθέτη» σε τελετή βράβευσης  με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Άρθρο 11ο     

Αποδοχή των όρων της προκήρυξης

Η εγγραφή και η συμμετοχή των μελετητών στο διαγωνισμό για το «Βραβείο Βασίλη Μοσκόβη»  έτους 2019 προϋποθέτει απόλυτη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή της προκήρυξης και των όρων του διαγωνισμού καθώς και των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Κριτικής Επιτροπής.

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων