Ανακοίνωση πρόσληψης σαράντα (40) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Αθλητισμός
Typography

O Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αθλητικών δραστηριοτήτων του, προβαίνει στη πρόσληψη σαράντα (40) Π.Φ.Α. μέσω των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», τα οποία εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και υλοποιούνται από τον Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. και ανά αντικείμενο δράσεως περιλαμβάνουν:

  • Γενικά Προγράμματα με ενασχόληση στην  Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία (ΑπρΗ),  Άσκηση Ενηλίκων (ΑΕ),   Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία (ΑΤΗ), Άθληση και Νέοι (ΑΝ) και Παιδί και Αθλητισμός  (ΠΑ),   
  • Ειδικά Προγράμματα για Άσκηση Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.) στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου και προγραμμάτων σε κολυμβητήρια,  σε Ανοιχτούς χώρους Άθλησης ή σε Κλειστά Αθλητικά Κέντρα.
  • Τα Τμήματα ανά Πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. οικ.ΓΓΑ/356246/05.10.2023 (ΑΔΑ: 9ΓΨΞ46ΝΚΠΔ-ΞΔΤ) και την ΓΓΑ/356245/05.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΗΩΦ46ΝΚΠΔ-ΩΨ1) Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτωνκαι Αθλητισμού:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑπρΗ

ΑΕ

ΑΤΗ

ΑΝ

ΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ

20

100

80

40

40

280

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ

120

120

Στα πλαίσια των ανωτέρω προγραμμάτων ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, συνολικά σαράντα (40) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2023-2024, ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

20

Έως 8 μήνες

-

2

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

8

Έως 8 μήνες

-

3

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

12

Έως 8 μήνες

-

 

Οι ανωτέρω Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) θα υλοποιήσουν προγράμματα στα κέντρα του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. και συγκεκριμένα στους Ανοιχτούς χώρους Άθλησης, στα Κλειστά Αθλητικά Κέντρα, στα Γυμναστήρια και στα Κολυμβητήρια.

Οι χώροι που θα υλοποιηθούν τα προγράμματα λειτουργούν από Δευτέρα ως Παρασκευή 8:00-22:00 και Σάββατο 8:00-19:00. Η απασχόληση των Π.Φ.Α. θα είναι ως επί τω πλείστων στην απογευματινή βάρδια.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που επισυνάπτεται παρακάτω και να την υποβάλλουν, είτε  ηλεκτρονικά,  συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ, σε μορφή PDF και ΟΧΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, στο e-mail: protokollo@opanda.gr., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) Ακαδημίας 50, Τ.Κ. 10679 - Αθήνα, υπόψη Δ/νσης Αθλητισμού/Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού.

(Για πληροφορίες-τηλέφωνο:210 5284873-4).

- Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

- Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις, δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ορίζεται από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης σε δύο (2) εφημερίδες και την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού, ήτοι από 13/03/2024 έως και 28/03/204. Επισημαίνεται ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ήτοι Πέμπτη 28/03/2024 οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και θα θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15:00.

Τα κριτήρια επιλογής, ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων και οι υποβολές ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους στον φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 εργασίμων) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στην υπηρεσία μας, θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/07-02-2020 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 461/τευχ.Β΄/14-02-2020).

Αναλυτικά η  αίτηση συμμετοχής εδώ 

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ
 

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του ΟΠΑΝΔΑ και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για όλες τις εκδηλώσεις και τα νέα μας.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων