Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης είκοσι τεσσάρων (24) πτυχιούχων φυσικής αγωγής

Αθλητισμός
Typography

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης που αφορούν την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2021-2022.

O Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αθλητικών δραστηριοτήτων του, υλοποιεί  προγράμματα «Άθλησης για Όλους», τα οποία εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Η επιτροπή κατάρτισης πινάκων που συγκροτήθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ 249/02-12-21 Π.Δ.Σ του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., με το υπ’ άριθμ.1172/03-02-2022 έγγραφο της ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης πρόσληψης είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια ισχύος εκάστης σύμβασης έως 8 μήνες, ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός

3

2

Κολύμβηση

6

3

Καλαθοσφαίριση

3

4

Ποδοσφαίριση

2

5

Αντισφαίριση

2

6

Πετοσφαίριση

2

7

Ειδική Φυσική Αγωγή               

6

     

Με την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στον Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας  αυτής  ο  Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.  δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατατάξης επιτυχόντα.

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης εδώ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης εδώ